Skapa FU-åtgärd

En FU-åtgärd kan skapas på flera olika sätt:

1. Helt manuellt från Service och underhåll\Förebyggande Underhåll\FU-åtgärder\Separat FU-åtgärd (vilket är det som beskrivs nedan)

2. Genom att Kopiera FU-åtgärd

3. Genom att generera en FU-åtgärd från ett standardjobb.

Tryck på "+" för att skapa en ny FU-åtgärd.

Tryck på "+" för att skapa en ny FU-åtgärd.

Fyll i typ av åtgärd samt vilket objekt det gäller.

Fyll i typ av åtgärd samt vilket objekt det gäller.

Värdet i fältet "Koppling" är förvalt som "Equipment". "Equipment "gäller för stationsobjekt. Vill du skapa FU på ledning, välj istället "Linear asset" som kopplingstyp.

Fyll i AO-specifik information.

Fyll i AO-specifik information.

Obs! Samtliga fält under AO-specifik info ska fyllas i, även driftstatus. Undantag är arbetstypsbeskrivningen som hämtas automatiskt från fältet arbetstyp när man sparar.

Fyll i information om undershållsplan, giltighet och FU-info. Spara.

Fyll i startvärde och intervall för åtgärden. Spara.

Förklaring av fälten

1)

Startvärde: Anger starttidpunkt för underhållsplan. De första två siffrorna anger året som underhållsplanen startar och AO genereras. De andra två siffrorna styrs av fältet "Startenhet" som antingen kan vara vecka eller månad. I exemplet ovan startar underhållsplanen 2017 och vecka 2.

Intervall: Anger hur ofta underhållet kommer att genomföras. Intervallenehet styr frekvensen. I exemplet ovan görs underhållet varje år vecka 2.

Genererbar: Ska normalt vara "Ja" för att arbetsorder ska skapas vid kalenderplansgenerering.

2)

Giltig från: Styr när fältet startvärde för underhållsplan börjar gälla. Fältet fylls i automatiskt med dagens datum. Är datumet senare än för startvärdet, som i exemplet ovan kommer underhållsplanen inte börja gälla förens från 2017-05-30 och eftersom intervall är ett år kommer första AO genereras ut 2018 vecka 2. Vill man att AO ska genereras för 2017 vecka 2 behöver "Giltig från" redigeras till ett datum INNAN 2017 vecka 2.

3)

Färdigtidsbaserad: Här visas om underhållsplanen ska flyttas framåt i tiden baserat på slutdatumet för den senaste arbetsordern som genererades från FU-åtgärden. "Nej" använd när du vill kunna ha flera aktiva AO i underrhållsplanen.Om fältet har värdet "Ja" kan det bara ligga EN aktiv AO i underhållsplanen. När AO är avslutad uppdateras underhållsplanen med ny AO, enligt underhållsplan.

FU-åtgärden har nu skapats och har fått ett FU-ID. Status är Preliminär.

FU-åtgärden har nu skapats och har fått ett FU-ID.

Markera filken "Underhållsplan" och kontrollera att de planerade datumen för att generera ut AO är korrekta.

I exmplet ovan genereras AO först 2018 vecka 2 trots att underhållsplanen start var 2017 vecka 2. Detta eftersom giltighetstiden var satt efter underhållsplanens start (2017-05-30).

Markera fliken "Jobb" och tryck på "+" för att skapa ett jobb.

Klicka i fältet standardjobb och välj ett jobb i värdelistan (F8). Spara.

Markera fliken "Budget". Kopiera in värdet från "Planerad kostnad (hämtas automatiskt från standarjobbet) och klistra in under "Budgeterad kostn."Spara.

Anledningen till att den planerade kostnaden ska kopieras in i budgeterad kostnad är att entreprenören kan ändra den planerade kostnaden och det då ska gå att jämföra med den ursprungligt planerade(dvs den budgeterade) kostnaden.

Markera fliken "Bered". Jobbbeskrivningen har fyllts i automatiskt från jobbet.

Observera att arbetsbeskrivning inte behöver fyllas i. Den är ersatt av jobbbeskrivning och en checklista (styrt per jobb) som automatiskt kopplas till FU-åtgärden.

Markera fliken "Allmänt". Om det finns dokument som hör till standardjobbet är dokumentrutan ibockad. För att visa filen, gå in under bilagepanel, dokument och välj "Visa"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.