Leverans 2.6 (2019-12-09)

Här beskrivs förutom det som levererats i leverans 2.6, även det som levererats i tidigare delleveranser under Q4 (2.5.3 och 2.5.4).

Bättre stöd för kvalitetskontroll på arbetsorder

  • Via startlobbys för underhållsentreprenörer och underhållsingenjörer kan man nu nå två nya lobbys som visar information om vilken information som saknas på arbetsorder som uppnått en viss status. ( se Lobbys för kvalitetskontroll av arbetsorder för mer information)
  • Via informationskort i formulären "Bered arbetsorder" och "Avrapportera arbetsorder" kan man också få stöd i vilken information som behöver kompletteras på den enskilda arbetsordern ( se Informationskort för kvalitetskontroll på arbetsorder för mer information).

Stöd för kvalitetskontroll på förebyggande underhåll

  • Via startlobbyn för underhållsingenjörer kan man nu få information om vilken information som saknas eller är fel på förebyggande underhållsåtgärder ( se Kvalitetskontroll av FU-åtgärder för mer information)

Stöd för kvalitetskontroll på standardjobb och konteringsuppgifter

  • Via lobbyn för Underhållsadministratör kan man nu se vad som behöver kompletteras eller ändras på standardjobb samt om objekt har annat kostnadsställe än förväntat

Förbättrad utskift av stolpdata

- Anpassning för stolputskriften är ersatt för att minska förvaltningskostnader och öka förvaltningsbarheten

- Den nya stolputskriften har ökad prestanda och skrivs ut på under en minut istället för att ta timmar

- Stolptabellsdata uppdateras automatiskt 2 ggr/h och man kan se status och tidpunkt för senaste uppdateringen, både i "stolptabell för utskrift" och i informationskort på den linjära tillgången.

Testversion av GIS-integration för att visa anläggningar i karta

Denna funktionalitet är levererad till produktionsmiljön för att möjliggöra vidare testning och utvärdering av en testgrupp.  Den är endast tillgänlig för interna användare och är fortfarande under utveckling och innehåller ett antal kända buggar (se Information via karta (GIS) för mer information).

Övriga uppdateringar

  • Ny klass "Varistor" skapad
  • Nytt attribut "utförandetyp" på klass genomföringar

Buggrättningar

  • Kvalitetskontroll-elementen "Rapporterad" och "Beredd" i startlobbys för Underhållsingenjör och Underhållsentreprenör visar nu rätt antal arbetsorder.
  • Uppdaterat felmeddelande för fel vid ändring av konstruktionsstatus för bättre tydlighet

Förbättrat stöd för systemförvaltningen

  • Automatiskt uppskapande av incidenter vid fel som systemet upptäcker själv
  • Förbättrad behörighetsstruktur för minskade licenskostnader

Övriga leverabler

- Utredning och demo av alternativt sätt att arbeta med underhållsbesiktningar på ledningar

- 4 genomförda IFS-utbildningar för underhållsentreprenörer,

- Verifierad integration i samband med uppgraderingen av Agresso/UBW

- Verifierade migreringsjobb och underlag för dataupprättningar av primärapparatdata 

 

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.