Användarhandbok

1 Innan ankomstanmälan

1.1 Länk till företagets sida för ankomstanmälan

Ankomst- och avgångsanmälan via mobil enhet gäller för icke elektriskt arbete enligt EBR (Energibranschens riktlinjer) ESA (Elsäkerhetsanvisningar).

Varje företag har en egen sida där ankomstanmälan sker. Länken till företagets sida erhålles av kontaktperson hos företaget. Företagskod är unik för varje företag och erhålles av kontaktperson på företaget. Obs! Driftcentralen delar inte med sig av länkar eller företagskod till företagens sidor.

1.2 Föranmälan till företaget

Innan en ankomstanmälan genomförs via den mobila enheten ska även i god tid en kontakt ha tagits med samordningsansvarig för aktuell anläggning. Samordningsansvarig är den person som har översikt över de aktiviteter som pågår i anläggningen och vet därför om tidpunkten för besöket är lämplig.

Kontaktuppgifter till ansvarig samordningsansvarig (ansvarig entreprenör) finns angivet i beställarens underhållssystem eller fås av beställarens projektledare. Om en anmälan inte skett i förväg, ring samordningsansvarig så fort som möjligt.

1.3 Ankomst- och avgångsanmälan från samma enhet

Observera att ankomst- och avgångsanmälan måste ske från samma mobila enhet samt från samma browser.  

1.4 Vid tekniska problem

Om tekniska problem uppstår, exempelvis det kommer ett felmeddelande eller ni tar inte emot något sms, kontakta Svenska kraftnäts driftcentral för att genomföra en ankomstanmälan. Är det problem med länk till företagets sida eller företagskoden, vänd er till kontaktpersonen på ert företag.

Det är även möjligt att göra en felanmälan på Svenska kraftnäts hemsida: IT-support för IFS | Svenska kraftnät (svk.se).

2 Ankomstanmälan

Steg 1: Anmälare samt antal besökare

Ansvarig anmälare är den person som är ansvarig för besöket. Telefonnummer skall anges med landsnummer.

Steg 2: Syfte med besöket

Arbetsuppgiftsnummer skall ha erhållits av kontaktperson på ert företag. Det går att ha upp till tre olika arbetsuppgiftsnummer. Det är endast Svenska kraftnäts arbetsuppgiftsnummer som ska anges.

Anges ogiltigt arbetsuppgiftsnummer erhålles ett sms med information att arbetsuppgiftsnumret är ogiltigt. Saknas arbetsuppgiftsnummer krävs anläggs-id/littera. Vid jobb i ledningsgata står anläggs-id/littera på varje stolpe. Det är endast Svenska kraftnäts littera som ska anges. Anges ogiltigt anläggsid/littera erhålles ett sms med information att anläggs-id/littera är ogiltigt.

 

Välj Kategori av arbete:

Besök i anläggning kan innebära inbladning, möte, planering av arbete, studiebesök och övriga besök utan driftpåverkan.

Vid Annat icke elektriskt arbete, beskriv kortfattat vad besöket gäller (max 50 tecken).  

Steg 3: Behandling av personuppgifter

Obligatorisk information om behandling av personuppgifter måste fyllas i.

Steg 4: Företagskod

Företagskod är unik för varje företag och erhålles av kontaktperson på företaget.

Steg 5: Anmälan är registrerad

När alla fält är ifyllda skickas en kvittens till anmälarens mobilnummer på att anmälan är registrerad.

Steg 6: Bekräftelse på anmälan via sms

Efter anmälan är registrerad skickas ett sms inom fem minuter. Detta sms innehåller även länk till avgångsanmälan. Vid eventuella tekniska problem, se separata instruktioner i början av detta dokument.  

3 Avgångsanmälan

Steg 1: Anmälare samt antal besökare

Ansvarig anmälare är den person som är ansvarig för besöket.

Telefonnummer skall ha landsnummer.

Steg 2: Tillkoppling av inbrottslarm

Innan avgång är det ytterst viktigt att inbrottslarmet aktiveras på stationer samt vid teknikbodar där det är möjligt.

Steg 3: Behandling av personuppgifter

Obligatorisk information om behandling av personuppgifter måste fyllas i.

Steg 4: Företagskod

Företagskod är unik för varje företag och erhålles av kontaktperson på företaget.

Steg 5: Bekräftelse på avgångsanmälan via sms

Efter avgångsanmälan är registrerad skickas ett sms inom fem minuter. Vid eventuella tekniska problem, se separata instruktioner i början av detta dokument.  

Om avgångsanmälan inte genomförts inom 6 timmar skickas ett påminnelse sms.  

Därefter skickas ytterligare två påminnelse sms om avregistrering inte genomförts.  

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.