Frisläppa arbetsorder (beställare)

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Beredning\Bered arbetsorder

Kontrollera informationen på arbetsordern och ändra arbetsordern till status "Frisläppt" för att beställa arbetet från entreprenören.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.